เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Q&A ประเด็นถาม – ตอบ

Q : กรมกิจการพลเรือนทหาร ตั้งอยู่ที่ไหน?
A : ตั้งอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทย อาคาร 6 เลขที่ 127 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Q : ช่องทางการติดต่อ
A : - โทรศัทพ์ 0 – 2583 – 1374
     - อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Q : หน้าที่ของกรมกิจการพลเรือนทหารคืออะไร
A : กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหน่วยงานภายใต้การดำเนินการของกองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่อำนวยการร่วมกับประชาชน พลเรือน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ การป้องกันบรรเทาสาธาณภัย และให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น