เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อ ประเด็นตรวจ หมายเหตุ
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
     ข้อมูลพื้นฐาน
 O1   โครงสร้างหน่วยงาน  
 O2   ข้อมูลผู้บริหาร  
 O3   อำนาจหน้าที่  
 O4   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  
 O5   ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน  
 O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7   ข่าวประชาสัมพันธ์  
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 O8   Q&A  
 O9   Social Network

  Facebook กองประชาสัมพันธ์
  สำนักประชาสัมพันธ์ 
กรมกิจการพลเรือนทหาร

OIT 2 : การบริหารงาน
     แผนดำเนินงาน
 O10

  แผนดำเนินงานประจำปี
   -แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : กรมกิจการพลเรือนทหาร ปี 2563 - 2565
   -แผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   -ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ กร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
 O11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  
 O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
     การปฏิบัติงาน
 O13

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
OIT 3 : การบริหารเงินงบประมาณ
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O14   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 O15   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน  
   O16   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
   O17   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
   O18   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   O19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
   O20   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
 OIT 4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   O21   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   O22   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   O23   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   O24   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
 OIT 5 :  การส่งเสริมความโปร่งใส  
     การจัดการเรื่องรื่องเรียนร้องทุกข์  
   O25   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   O26   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   O27   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจจริตประจำปี  
   O28   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
   O29   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
OIT 6 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต    
      เจตจำนงสุริตของผู้บริหาร  
   O30   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   
   O31   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
     การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต   
   O32   การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี  
   O33   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
   O34   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
      แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   O35   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
   O36   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
   O37   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
 OIT 7 : มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
     มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   O38   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   O39   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
   O40   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   O41

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

  - คู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์

 
   O42   มาตรการป้องกันการรับสินบน  
   O43   มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
   O44   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563