เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร 

 - แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562