เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อ ประเด็นตรวจ หมายเหตุ
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
     ข้อมูลพื้นฐาน
 O1   โครงสร้างหน่วยงาน
 O2   ข้อมูลผู้บริหาร
 O3   อำนาจหน้าที่
 O4   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 O5   ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7   ข่าวประชาสัมพันธ์
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 O8   Q&A
 O9   Social Network   Facebook กรมกิจการพลเรือนทหาร
OIT 2 : การบริหารงาน
     แผนดำเนินงาน
 O10   แผนดำเนินงานประจำปี
 O11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     การปฏิบัติงาน
 O13   มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
OIT 3 : การบริหารเงินงบประมาณ
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O14   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O15   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 
   O16   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
   O17   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O18   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O20   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 OIT 4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O21   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O22   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O23   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O24   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 OIT 5 :  การส่งเสริมความโปร่งใส
     การจัดการเรื่องรื่องเรียนร้องทุกข์
   O25   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   O26   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   O27   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจจริตประจำปี
   O28   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   O29   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
OIT 6 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
      เจตจำนงสุริตของผู้บริหาร
   O30   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
   O31   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
     การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต 
   O32   การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
   O33   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
   O34   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   O35   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O36   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
   O37   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 OIT 7 : มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
     มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   O38   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   O39   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   O40   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   O41

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

  - คู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์

   O42   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   O43   มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   O44   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2562