เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ขอบเขตเนื้อหาวิชาเฉพาะตำแหน่ง การสอบคัดเลือกนายทหารประทวน
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรด้วยการทำหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วิชาเฉพาะตำแหน่ง (สายกิจการพลเรือน)
- ประจำ ผคก.กผค.ศปร.
- ประจำแผนกทหารพัฒนา กทพ.สกร.กร.ทหาร
- นายทหารผลิตรายการ ผรข.วส.934 สนภ.1 นทพ.

 

ขอบเขต/เอกสารอ้างอิง
  1. หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย พ.ศ. 2550 ด้านกิจการพลเรือน
  2. พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และอนุบัญญัติ
  3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
  4. แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม 2558
  5. แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย 2560
6. เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
7. เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
8. เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคเกษตรกรรม