เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

?ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ "สายวิทยาการกิจการพลเรือน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565?

  

? รายชื่อผู้สมัครสอบนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยการทำหน้าที่ "สายวิทยาการกิจการพลเรือน" สถานที่สอบ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 0900-1100

? รายชื่อผู้สมัครสอบนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ "สายวิทยาการกิจการพลเรือน" สถานที่สอบ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 0900-1100

 

? ายชื่อผู้สมัครสอบนายทหารประทวนจากพนักงานราชการหรือลูกจ้าง "สายวิทยาการกิจการพลเรือน" ตำแหน่ง กร.ทหาร สถานที่สอบ ห้อง ฝกร. ชั้น 3 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร 18 ธันวาคม 2564 เวลา 0900-1100

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อ ประเด็นตรวจ หมายเหตุ
OIT 1 : ข้อมูลพื้นฐาน
     ข้อมูลพื้นฐาน
 O1   โครงสร้างหน่วยงาน  
 O2   ข้อมูลผู้บริหาร  
 O3   อำนาจหน้าที่  
 O4   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  
 O5   ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน  
 O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7   ข่าวประชาสัมพันธ์  
     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 O8   Q&A  
 O9   Social Network

  Facebook กองประชาสัมพันธ์
  สำนักประชาสัมพันธ์ 
กรมกิจการพลเรือนทหาร

OIT 2 : การบริหารงาน
     แผนดำเนินงาน
 O10

  แผนดำเนินงานประจำปี
   -แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : กรมกิจการพลเรือนทหาร ปี 2563 - 2565
   -แผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   -ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ กร.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
 O11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน  
 O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
     การปฏิบัติงาน
 O13

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
OIT 3 : การบริหารเงินงบประมาณ
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O14   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 O15   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน  
   O16   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
   O17   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
   O18   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   O19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
   O20   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
 OIT 4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   O21   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   O22   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   O23   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   O24   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
 OIT 5 :  การส่งเสริมความโปร่งใส  
     การจัดการเรื่องรื่องเรียนร้องทุกข์  
   O25   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   O26   ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
   O27   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจจริตประจำปี  
   O28   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
   O29   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
OIT 6 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต    
      เจตจำนงสุริตของผู้บริหาร  
   O30   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   
   O31   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
     การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต   
   O32   การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี  
   O33   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
   O34   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
      แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   O35   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
   O36   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  
   O37   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
 OIT 7 : มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต
     มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   O38   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
   O39   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
   O40   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   O41

  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

  - คู่มือการรับเรื่องร้องทุกข์

 
   O42   มาตรการป้องกันการรับสินบน  
   O43   มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
   O44   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

 

 

     

 ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ด้านการขับเคลื่อน บก.ทท. เข้าสู่ความเป็น Digital Headquarter ในปี 2565 จก.กร ทหาร ได้กรุณาสั่งการให้กำลังพลทุกนายของ กร.ทหาร ให้ความสำคัญ ปรับตัวเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อปรับรูปแบบการทำงานตามแนวทางการใช้อิเล็กทรอนิกส์ โดยการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1.  การรับฟัง จนท. สส.ทหาร เป็นผู้แทนบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้ Mil-Doc version 2, G-Chat, My RTARF และ RTARF Mail
  2. การประชุมกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน
  3. ผบช.กร.ทหาร กำกับดูแลและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ เพื่อให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  4. การจัดการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงานภายใน กร.ทหาร
  5. จัดทำข้อมูลการจัดวาง Flow Chart ตามอัตราประกอบกับการกำหนดเส้นทางการใช้ Mil-doc v2 จากภายในกองแต่ละกองจนถึง ผบช. ตามลำดับชั้น
  6. การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อเรียนรู้เชิงลงมือปฏิบัติจริง และนำมาทดลองใช้งาน ปรับปรุงแก้ไข


     ตามแนวทางการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในห้วง ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลต่อความพร้อมด้านการขับเคลื่อนกำลังพลของ กร ทหาร ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความพร้อมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน บก.ทท. สู่ความเป็น Digital Headquater ในปี 2565 ตามนโยบาย ผบ.ทสส. จก.กร ทหาร ได้อนุมัติให้วันที่ 9 ก.ค.63 เป็นวันเปิดตัวที่กำลังพลทุกนายของ กร.ทหาร ต้องร่วมกันพัฒนา ใส่ใจ และเริ่มใช้งาน Mil-Doc version 2, G-Chat, My RTARF และ RTARF Mail อย่างเต็มรูปแบบ

?ขอบเขตวิชาเฉพาะตำแหน่ง การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจากนายทหารประทวน (ทำหน้าที่ และปรับคุณวุฒิ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สายวิทยาการกิจการพลเรือน (กร.ทหาร และ นทพ.)?

ขอบเขตวิชาเฉพาะตำแหน่ง การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจากนายทหารประทวน ทำหน้าที่
  หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย พ.ศ.2550 ด้านกิจการพลเรือนร่วม
  - นโยบายการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พ.ศ.2557-2559

 

? ขอบเขตวิชาเฉพาะตำแหน่ง การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจากนายทหารประทวน ปรับคุณวุฒิ
  - หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย พ.ศ.2550 ด้านกิจการพลเรือน
  - แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2550 
  - แผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2558
  - แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย พ.ศ.2560 

 

? ขอบเขตวิชาเฉพาะตำแหน่งสายวิทยาการกิจการพลเรือน
  - หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย พ.ศ.2550 ด้านกิจการพลเรือน
  - เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
  - เศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตร