เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง รายเดือน

ปีงบประมาณ 62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
25 กันยายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2562
4 กันยายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
6 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562
1 กรกฎาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
13 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4 มิถุนายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
3 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562
3 เมษายน 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562
4 มีนาคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
4 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ 61

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
4 มกราคม 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
3 ธันวาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
2 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 60

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560

ปีงบประมาณ 59

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบปนะมาร 2559 รอบเดือน เมษายน โดยวิธีการตกลงราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบปนะมาร 2559 รอบเดือน เมษายน โดยวิธีการตกลงราคา
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนเมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

ปีงบประมาณ 58

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562