เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ประกาศราคากลาง

3 มกราคม 2563 จ้างบริษัทออแกไนซ์ เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย
13 มกราคม 2563 การจ้างทำฉากสำหรับบังแดด เพื่อใช้ในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย (เพิ่มเติม)
3 มกราคม 2563 จัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง เพื่อนำมวลชนร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย
27 ธ.ค.62 ประกาศราคากลาง จ้างบริษัทออแกไนซ์ เพื่อใช้ในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และวันกองทัพไทย
ประกาศราคากลาง จัดจ้างการบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ บก.ทท.
7 มิถุนายน 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
21 มีนาคม 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
14 มีนาคม 2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
26 กุมภาพันธ์ 2562 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
7 พฤศจิกายน 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
24 ตุลาคม 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างทำหนังสือวารสารกองทัพไทย(เสนาสนเทศ)
จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง กร.ทหาร อาคาร 6
ประกาศราคากลางโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการ จัดจ้างทำสารคดีทฤษฎีของพ่อ จำวน 4 ตอน
โครงการ จัดจ้างทำสารคดีเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ทท. จำนวน 24 ตอน
โครงการ จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น วีไอพี ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 61

โครงการ จัดจ้างทำหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดจ้างทำวีดิทัศน์ ,แผ่นบันทึกข้อมูลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ
โครงการ จัดจ้างทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 งาน
โครงการ จัดซื้อกรอบรูป วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร 6 กร.ทหาร เมื่อ 27 ส.ค.61
โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ
8 มิถุนายน 2561 งบที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อสิ่งอุปกณ์สายสื่อสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน (รวม 7 รายการ)

ปีงบประมาณ 60

โครงการ งานปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3,4 และ 6 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร
โครงการ งานจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบจอ LED กองทัพไทย
โครงการ งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 และ 5 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร

ปีงบประมาณ 59

จัดซื้อครุภัณฑ์ สาย ส.
จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสือผสม (Multimedia) และห้องสื่อมวลชนพร้อมติดตั้งอุปรณ์ และทดสอบระบบ
งานปรับปรุงห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหาร (1) และ (2) ห้องควบคุมเครื่องเสียง และห้องการเงิน กรมกิจการพลเรือนทหาร
โครงการ จ้างจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2558 จำนวน 1 งาน
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สาย ส. พร้อมติดตั้งสายไฟและระบบอุปกรณ์เชื่อมต่อ
โครงการ งานปรับปรุงห้องประชุม กรมกิจการพลเรือนทหาร (1) และ (2) ห้องควบคุมเครื่องเสียงและห้องการเงินกรมกิจการพลเรือนทหาร
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑฺห้องสื่อผสม (Multimedia) และห้องสื่อมวลชน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบ จำนวน 15 รายการ
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สาย ส.
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ สาย พธ. และ สาย ส. จำนวน 6 รายการ

ปีงบประมาณ 57

โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคาร 6 ชั้น 1 - 6 กร.ทหาร