เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 63

ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุ
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาสกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ 62

7 มิถุนายน 2562 ประกาศผ๔เชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร 6 ชั้น 3-5 จำนวน 7 เครื่อง (31 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 61

26 ก.ย.61 ขายซากเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีทอดตลาด
ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูป วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีต่อ ทท. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศวันที่ 22 ส.ค.61
ประกาศ กร.ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 อาคาร 6 กร.ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างปรับปรุงห้องพื้นที่ ชั้น 1 ประกาศ 7 ส.ค.61
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจัดจ้างทำสารคดีทฤษฎีของพ่อ
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสารคดีเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพไทย จำนวน 24 ตอน ตอนละประมาณ 10 นาที จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างทำสารคดีทฤษฎีของพ่อ จำนวน 4 ตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ปีงบประมาณ 60

ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 4 และ ชั้น 5 อาคาร 6 กร.ทหาร
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องยางห้องปฏิบัติงาน ชั้น 3 , 4 และ 6 อาคาร 6 จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ 59

ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ สายพลาธิการ และสายสื่อสาร
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร
25 กันยายน 2557 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง อาคาร 6 ชั้น 1-6 กร.ทหาร บก.ทท.

ปีงบประมาณ 58

ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร เรื่อง จ้างทำหนังสือวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ)

ปีงบประมาณ 57

ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง