เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

ปีงบประมาณ 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
24 เม.ย.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลท้ำความสะอาดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 เม.ย.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการฉัดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคาร 6 ชั้น1-6
31 มี.ค.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสารรายสัปดาห์ ประจำเดือน เม.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน เม.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.พ.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน มี.ค.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือคู่มือ Handbook Cobra Gold 2020 HADR-X จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาะรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั้ง จำนวน 1 งาน (2คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.พ.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เร่ือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์
13 ก.พ.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่นะเบียงทางเดินพร้อมโถงหน้าลิฟต์และบันใดหนีไฟ
28 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารพัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร รายสัปดาห์ ประจำเดือน ธ.ค.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 มกราคม 2563 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยเฉพาะเจาะจง
5 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มกราคม 2563 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก กฝกร.กฝร.63 โดยเฉพาะเจาะจง
5 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มกราคม 2563 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณา และเผยแพร่ โดยเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง เพื่อนำมวลชนร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทออแกไนซ์ เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทออแกไนซ์ เพื่อใช้ในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากสำหรับบังแสงแดด เพื่อใช้ในการจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกำจัดหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ค.63 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคาร 6 ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2563 ประกาศกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำวารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
Powered by Phoca Download