เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 มกราคม 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพัทลุง ที่เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความตระหนักในค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง