เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 มกราคม 2562 พลตรี ศักดา  ดีเดชา รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย (ส่วนหน้า) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย (ส่วนหน้า) พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก ณ ศูนย์อพยพโรงเรียนบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
               โดยกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย ส่วนหน้าขึ้น ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ และส่วนราชการในพื้นที่ โดยมอบหมายให้ พลตรีศักดา  ดีเดชา  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งได้มีการจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าสำรวจและเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ซึ่งสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว