เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 พฤศจิกายน 2561 พลโท ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้ง กรมกิจการพลเรือนทหาร อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ซึ่งแปรสภาพมาจากสำนักงานสารนิเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมระยะเวลา 22 ปี โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้บังคับบัญชา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน อีกทั้ง เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บังคับบัญชารวมถึงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานอเนกประสงค์ พิธีไหว้เจ้าที่ และพิธีตักบาตรอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย


กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพไทย ประกอบไปด้วย 3 ฐานะ
1. ฐานะกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย

2. ฐานะสำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

3. ฐานะฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์บัญชาการทางทหาร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีในการอำนวยการปฏิบัติการกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกิจการพลเรือน การรวบรวมข่าวสาร ดำเนินกรรมวิธีข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร การช่วยเหลือประชาชน