เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

26 ตุลาคม 2561 พลโท ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการกรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย