เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 ตุลาคม 2561 กรมกิจการพลเรือนทหาร สนับสนุนเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยาแก่เยาวชนตามโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 34 โดยบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ย้อนรอยประวัติศาสตร์อยุธยา สู่สังคมพหุวัฒนธรรม"ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา