เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 ธันวาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการสานสัมพันธ์ มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีคณะมวลชน กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและคณะมวลชน กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก ชยพณัฐ  วิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- เวลา 0900 สักการะอนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จากนั้นสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหาร ทำให้มวลชนได้รำลึกถึงวีรชน ผู้พลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน จากภัยคอมมิวนิสต์ และเกิดความรักและความหวงแหนแผ่นดินไทย

- เวลา 1100 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เวชภัณฑ์ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำสอด อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ทำให้มวลชนเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเกิดจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นายกีรติ ชามัชฌิมา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายวุฒิไกร กาบปินะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสอด พันตรี วีรจักร  เสริมชัย นายทหารกิจการพลเรือน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คณะครูบุคลากรทางการูศึกษาและนักเรียน ให้การต้อนรับ