เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 ธันวาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการสานสัมพันธ์ มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 24 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีคณะมวลชน กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและคณะมวลชน กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พันเอก ชยพณัฐ  วิริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- เวลา 0800 ศึกษาภูมิประเทศตามลำแม่น้ำโขง บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่าง ประเทศไทย สปป.ลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทำให้มวลชนได้ศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค รวมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง

- เวลา 1030 เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทำให้มวลชนได้เรียนรู้และศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาด่านพรมแดนแม่สาย

- เวลา 1300 รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ทำให้มวลชนได้ทราบถึงภารกิจในการป้องกันประเทศ การป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการลักลอบขนยาเสพติด และการรักษาความมั่นคงภายใน รวมถึงรับทราบขีดความสามารถของหน่วย ทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยทหาร เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพ และพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพ โดยมี นาวาเอก จิรัฎฐ์  ผูกทอง ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย ให้การต้อนรับ

- เวลา 1400 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารพราน ที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน โดยมี ร้อยเอก ภิรมย์  สิงห์คง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3309 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ให้การต้อนรับ ณ กองร้อยทหารพรานที่ 3309 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 บ้านกิ๋วสะไต ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

- เวลา 1600 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เวชภัณฑ์ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทำให้มวลชนเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเกิดจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวียงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี ให้การต้อนรับ

-เวลา 1645 เดินทางไปสุสานนายพลต้วน ซี เหวิน เพื่อให้มวลชนได้รำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตทหารจีนคณะชาติในการช่วยรักษาผืนแผ่นดินไทย ทำให้เกิดความรักและหวงแหนแผ่นดินไทย