เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 ธันวาคม 2564 พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ เลขานุการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง การรับแจ้ง และการระงับเหตุ รวมถึงการติดตามและรายงานสถานการณ์การปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภัย และอุบัติภัยต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีความรวดเร็วและทั่วถึง โดยมี นายณรงค์ อินโส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย บ้านป่าซาง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย