เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 ธันวาคม 2564 พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในฐานะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วย ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง 914 บ้านปงอ้อ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย