เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 พฤศจิกายน 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการบรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้แทนกองทัพไทย ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวม 31 หน่วยงาน โดยมี พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
การบรรยายฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลโท ณัฐพงษ์  เพราแก้ว ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านการจัดทำระบบ RTARF Strategic Communication System ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ อาทิ สถาปัตยกรรมองค์ของกองบัญชาการกองทัพไทย, โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารวิเคราะห์งานสารสนเทศ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Communication : SC) และวิธีการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พันเอก วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความรู้และตระหนักถึงภัยคุกคามรูปใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ให้กับกองทัพไทย
ทั้งนี้ การจัดการบรรยายฯ ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกำลังพลกองทัพไทยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ด้านการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถบูรณการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงภารกิจ และผลงานต่าง ๆ ของหน่วยนำมาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย ตอบสนองแผนการปฏิบัติราชการของกองทัพไทยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป