เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 พฤศจิกายน 2564 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 25 โดยมี พลโท กนกพงษ์ จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
​กรมกิจการพลเรือนทหาร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ซึ่งแปรสภาพมาจากสำนักงานสารนิเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งและเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ กรมกิจการพลเรือนทหารจึงได้จัดกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร กองบัญชาการกองทัพไทย, พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย ณ บริเวณหน้าอาคาร 6, พิธีสงฆ์, พิธีมอบโล่บุคคลดีเด่นของกรมกิจการพลเรือนทหาร, พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีมอบสิ่งของแก่เด็กพิการ ณ บ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
​ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา กรมกิจการพลเรือนทหารได้ปฏิบัติภารกิจด้านกิจการพลเรือนของกองทัพไทย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในงานกิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรชั้นเลิศตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อก้าวสู่การเป็น SMART HEADQUARTER ในปี พ.ศ.2580
​ทั้งนี้ การจัดงานฯได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด 19 (ศบค.)