เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พันเอก ที่รัก สร้อยนาค เป็น ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร (อัตรา พลตรี) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทน พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ซึ่งพ้นวาระตำแหน่งฯ เนื่องจากได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ในโอกาสนี้ สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมแสดงความยินดีในพิธีฯ