เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 กันยายน 2564 พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร แจกจ่ายข้าวหอมมะลิ จำนวน 1,320 กิโลกรัม ให้แก่กำลังพลสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหาร จำนวน 264 นาย โดยจัดซื้อจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ด้านการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19