เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 สิงหาคม 2464 พลโท กนกพงษ์ จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายธนกฤต วรินทรเวช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู รวมทั้งรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 99 คน แบ่งเป็น ชาย 40 คน หญิง 59 คน โดยมีบุคลากรดูแล จำนวน 41 คน