เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กรกฎาคม 2564 พลโท กนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และมอบเงินค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางฐณิฎฐา จันทนฤกษ์ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ