เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 กรกฎาคม 2564 พลโท กนกพงษ์ จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร รับมอบตู้แช่แข็ง จากผู้แทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ 14 เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ณ อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร