เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

8 มิถุนายน 2564 พลโทกนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมประชุม โดยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ได้ชี้แจงข้อจากสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทยและการประชุมกรมเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย ในเดือนมิถุนายน 2564  รวมถึงให้หน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหาร ชี้แจงผลการปฏิบัติงานตามสั่งการ ผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนพฤษภาคม 2564 และแผนการดำเนินงานห้วงถัดไป เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกรมกิจการพลเรือนทหาร ทราบความคืบหน้าการปฏิบัติงานระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น