เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 มิถุนายน 2564 พลโทกนกพงษ์  จันทร์นวล เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานจัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่า 99,000 บาท และมอบเงินค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน 90,000 บาท ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสุพิชา มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยจิตเวชหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการด้านสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ จำนวน 546 คน เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งนี้มีบุคลากรดูแล จำนวน 55 คน