เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มีนาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำมวลชนกองทัพไทย จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ศึกษาดูงาน ดังนี้

เวลา 0830  รับฟังการชี้แจงภารกิจของกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ทำให้มวลชนตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีการลาดตระเวนตรวจตามแนวชายแดนตลอด 24 ชม. เพื่อป้องกันประเทศและการลักลอบกระทำผิดกฎหมาย ส่งผลให้เกิดความศรัทธาต่อกองทัพ และพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะมวลชน ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน โดยมี พันเอกศิวดล  ยาคล้าย รองผู้บัญชาการกองร้อยที่ 13 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัยชาการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ

เวลา 1000 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ ทำให้มวลชนได้เรียนรู้วิถีเกษตรชุมชนที่พัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ด้วยการใช้ศิลปะในการออกแบบอย่างร่วมสมัย สวยงาม และสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมี คุณนริศรา วงศ์ภูมี วิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้

เวลา 1330 สักการะพระพุทธควานันท์ศาสดา ณ วัดอาฮงศิลาวาส ทำให้มวลชนเกิดจิตศรัทธาและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จากนั้นได้เยี่ยมชมจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งเชื่อกันว่าจุดนี้เป็นสะดือแม่น้ำโขง เพื่อศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ

เวลา 1430 เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของจังหวัด ควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงทั้งภายในและตามแนวชายแดน ทำให้มวลชนตระหนักถึงความสำคัญของทหารที่ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความศรัทธาต่อกองทัพ และพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ จากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม ประกอบด้วย หินสามวาฬ และบึงโขงหลง ทำให้มวลชนได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานและการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อไปเยี่ยมชม โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ