เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

17 มีนาคม 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย นำมวลชนกองทัพไทย จำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นหัวหน้าคณะ ศึกษาดูงาน ดังนี้

เวลา 0830 สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ส่วนแยก 1 และรับฟังบรรยายสรุปภารกิจหน่วย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูรซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เป็นสถานีเรดาร์ในช่วงสงครามเวียดนาม ทำให้มวลชนได้ทราบถึงภารกิจในการป้องกันประเทศ การป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการลักลอบขนยาเสพติด และการรักษาความมั่นคงภายใน รวมถึงรับทราบประวัติของสถานที่ตั้งสำคัญในสงครามเวียดนาม ทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยทหาร เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพ และพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพ โดยมี พันเอก รัชกฤช แดงไธสง รองเสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ให้การต้อนรับ

เวลา 1030 รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี พร้อมชมการแสดงของเด็ก ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์เวชภัณฑ์ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งทุนการศึกษา ทำให้มวลชนเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ และเกิดจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ให้การต้อนรับ

เวลา 1300 สักการะพระแก้วมรกต (จำลอง) ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ทำให้มวลชนได้ทราบถึงภารกิจในการป้องกันประเทศ การป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการลักลอบขนยาเสพติด และการรักษาความมั่นคงภายใน รวมถึงรับทราบขีดความสามารถของหน่วย ทำให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีหน่วยทหาร เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพ และพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจของกองทัพ โดยมี นาวาโท ธิติวัฒน์ เนียมประพันธ์ หัวหน้ากำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ให้การต้อนรับ