เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

15 มีนาคม 2564 พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร มอบนโยบายและกำกับดูแลการรวมแถวของกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร  ประจำเดือนมีนาคม 2564 พร้อมทั้งดำเนินการฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้นตามคู่มือการฝึกพระราชทาน และการตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณใต้อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร