เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

💠ขอบเขตวิชาเฉพาะตำแหน่ง การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจากนายทหารประทวน (ทำหน้าที่ และปรับคุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สายวิทยาการกิจการพลเรือน (กร.ทหาร และ นทพ.)💠

🔸 ขอบเขตวิชาเฉพาะตำแหน่ง การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจากนายทหารประทวน ทำหน้าที่
  - ขอบเขตวิชาสายวิทยาการกิจการพลเรือน (กร.ทหาร)
    หลักนิยมการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทย พ.ศ.2550 ด้านกิจการพลเรือนร่วม
  - ขอบเขตวิชาสายวิทยาการกิจการพลเรือน (นทพ.)
    แผนบรรเทาสาธารณภัย 2560
    ขีดความสามารถยุทโธปกรณ์ ศบภ.นทพ. เล่ม 2 

     

🔹 ขอบเขตวิชาเฉพาะตำแหน่ง การสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรจัดหาจากนายทหารประทวน ปรับคุณวุฒิ
  - คู่มือปฐพีกลศาสตร์
  - คู่มือ ปบ.หน่วยบรรเทา ศฝภ.นทพ.
  - คู่มือยุทโธปกรณ์ ศฝภ.นทพ.
  - ตำราวิชาเทคนิคการค้นหาฯ BRC 
  - ปฐพีกลศาสตร์
  - แผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย 2560
  - วิชาครูทหาร