เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 มกราคม 2564 พลโท เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด แจกจ่ายกุ้งให้แก่ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่แจ้งวัฒนะ ครั้งที่ 1 จำนวน 13 หน่วย (สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด สำนักรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (1) (2) (3) (4) สำนักเสนาธิการทหาร สำนักรองเสนาธิการทหาร (1) (2) (3) (4) กรมกำลังพลทหาร กรมข่าวทหาร และ กรมยุทธการทหาร) รวม 500 กิโลกรัม ณ บริเวณใต้อาคาร 6 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปประกอบอาหารใช้บริโภคในครัวเรือน และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)