เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

2 ธันวาคม 2563 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน ประจำปี 2564 ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 โดยมี พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมภารกิจของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในเรื่องการบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติของ กองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรีและตราด โดย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก รวมทั้งเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านหาดเล็ก ตำบหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด