เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 พฤศจิกายน 2563 พลโท เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วยกำลังพลของกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมส่งความสุขให้น้อง ด้วยการมอบสิ่งของเพื่อส่งมอบความสุข ให้แก่ผู้พิการซ้ำซ้อน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย