เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 พฤศจิกายน 2563 พลโท เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร ครบรอบปีที่ 24 โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา กรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งกรมกิจการพลเรือนทหาร อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 ซึ่งแปรสภาพมาจาก สำนักงานสารนิเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด รวมระยะเวลา 24 ปี โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้บังคับบัญชา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 14 ท่าน อีกทั้ง เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บังคับบัญชา รวมถึงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรมกิจการพลเรือนทหาร โดยมี กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 และพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
กรมกิจการพลเรือนทหาร ดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพไทย ใน 3 ฐานะ ประกอบด้วย
1. ฐานะกรมฝ่ายเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย 
2. ฐานะสำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
3. ฐานะฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร 
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีในการอำนวยการปฏิบัติการ กิจการพลเรือน การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ  การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกิจการพลเรือน การรวบรวมข่าวสาร ดำเนินกรรมวิธีข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน