เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 พฤศจิกายน 2563 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี พลเรือตรี สุเทพ ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม โดย พรวนดิน รดน้ำใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลงและเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ปลูกต้นไม้ โดยรอบอาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร ให้มีความเรียบร้อยสะอาดตาและเกิดภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม