เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 ตุลาคม 2563 กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดการอบรมจิตอาสาในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" เป็นการบรรยายให้ความรู้ ตามโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ รวมไปถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญ วีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติ ปลูกจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จำนวน 945 คน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งจะประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้เป็นอย่างดีที่สุด และจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป