เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 27 สิงหาคม 63 พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนา ทั้งบริเวณภายใน และภายนอก ของอาคาร 6 กรมกิจการพลเรือนทหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้ถูกสุขลักษณะด้านสุขอนามัย อันจะส่งผลต่อมาตรฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี และเมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามมา