เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานรับฟังการบรรยายด้าน วิถี IT จากผู้แทน กรมการสื่อสารทหาร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลของกรมกิจการพลเรือนทหาร ได้รับทราบและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการวางกรอบแนวทางการพัฒนางานด้าน IT ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด โอกาสนี้เจ้ากรมกิจการพลเรือนทการได้มอบอุปกรณ์สายสื่อสารที่ได้รับมอบในปีงบประมาณ 2563 ให้กับกำลังพลของกรมกิจการพลเรือนทหาร เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนางานด้าน IT ต่อไป