เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 22 กรกฎาคม 2563 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานในกิจกรรมมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้างสุขอนามัยที่ดีในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ของ กองบัญชาการกองทัพไทย  ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี