เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 มิถุนายน 2563 พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธาน การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work - Shop) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสาธิตการทำงานร่วมกัน ของกำลังพลในทุกระดับที่จะต้องลงมือปฏิบัติงาน เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Headquarters ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่กำหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทยเป็น DIGITAL Headquarters ในปี 2565  โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลในทุกระดับได้เรียนรู้ร่วมกันและพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กรมสื่อสารทหารได้ออกแบบไว้ ผ่านการสาธิตการใช้งานในเรื่องที่กำหนด ได้แก่ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Mil-Doc version 2 และการใช้ระบบ G-Chat ของส่วนราชการใน            กรมกิจการพลเรือนทหาร

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลรวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมเป็น DIGITAL Headquarters ในปี 2565 และก้าวสู่การเป็น SMART Headquarters โดยสมบูรณ์แบบในปี 2580