เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 มิถุนายน 2563 พลเรือตรี สุเทพ ปุจฉาการ และ พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร พร้อมด้วย พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร นำกำลังพลกรมกิจการพลเรือนทหาร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ วัดศรีรัตนาราม (บางพัง) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี