เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มิถุนายน 2563 พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร/ประธานชมรมภาษาอังกฤษ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานมอบรางวัล
ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันเกมของ RTARF English Club ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ