เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 พฤษภาคม 2563  พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบวัตถุมงคลพร้อมอ่านสารผู้บัญชาการทหารสูงสุด แสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคคลดีเด่น ของ กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวน 2 นาย คือ
1. เรืออากาศโท จีรยุทธ  เดียวสุรินทร์ ประจำแผนกโครงการพิเศษ กองทหารพัฒนา สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร
2. จ่าสิบเอกหญิง กานดา ไตรวงศ์ เสมียน กองบรรเทาสาธารณภัย สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร
โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการ กรมกิจการพลเรือนทหาร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร