เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 พฤษภาคม 2563 พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ร่วมกับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ณ สถานีขนส่งหมอชิต เขตจตุจักร เพื่อสังเกตการณ์และประเมินการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วมด้านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ซึ่งถือเป็นการเดินทางที่ได้รับนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันยังถือเป็นจุดเสี่ยงเรื่องความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ จึงอาจทำให้เป็นแหล่งในการรับและแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปโดยปริยาย

สำหรับการตรวจในวันนี้พบว่า ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนให้แก่ประชาชนผู้รับบริการในจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง สำหรับประชาชนผู้ใช้บริการต่างให้ความร่วมมือและมีการตื่นตัวในการดูแลความปลอดภัยของตนเองเป็นอย่างดี ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การพกพาเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกกลุ่มอาชีพยังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท มีวินัยและยึดถือความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง ภายใต้มาตรการผ่อนคลายแต่ยังมีมาตรการที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั้ง 5 ด้าน เพื่อลดจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจจนนำไปสู่วันที่ประเทศไทยไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นอีกต่อไป