เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

13 พฤษภาคม 2563 พลเรือตรี สุเทพ ปุจฉาการ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 3,000 ลิตร และ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 225 ลิตร ขนาด 0.45 ลิตร จำนวน 500 ขวด จาก คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำหรับใช้ในภารกิจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  กรมกิจการพลเรือนทหาร