เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กุมภาพันธ์ 2563 กรมกิจการพลเรือนทหาร นำมวลชนกองทัพไทยที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ภาคตะวันตก เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการชี้แจงภารกิจของกรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ และชมการสาธิตการแสดงของม้า ชุดสุนัขทหาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบฃีดความสามารถของกองทัพในการฝึกสัตว์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพ ณ กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายทองฑีฆายุ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม