เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 กุมภาพันธ์ 2563 กรมกิจการพลเรือนทหาร นำมวลชนกองทัพไทยที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ภาคตะวันตก เข้าเยี่ยมชมกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้

- เวลา 0930 รับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนซองกาเรีย จังหวัดกาญจนบุรี และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งทุนการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ และเกิดจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคม

- เวลา 1100 รับฟังการชี้แจงภารกิจหน้าที่ของจุดตรวจร่วมน้ำเกริ๊ก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีจุดตรวจร่วมของทหาร ตำรวจ ตลอด 24 ชั่วโมง เกิดความศรัทธาต่อกองทัพและพร้อมให้การสนับสนุนภารกิจต่างๆ ทั้งนี้ คณะมวลชน ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารและตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจฯ 

- เวลา 1300 รับฟังการชี้แจงภารกิจหน้าที่ของกองกำลังสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 และศึกษาสภาพเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนไทย - พม่า บริเวณจุดผ่อนปรนด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของทหารในการรักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดน ทั้งนี้ คณะมวลชน ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน