เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

     

 ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ด้านการขับเคลื่อน บก.ทท. เข้าสู่ความเป็น Digital Headquarter ในปี 2565 จก.กร ทหาร ได้กรุณาสั่งการให้กำลังพลทุกนายของ กร.ทหาร ให้ความสำคัญ ปรับตัวเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อปรับรูปแบบการทำงานตามแนวทางการใช้อิเล็กทรอนิกส์ โดยการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1.  การรับฟัง จนท. สส.ทหาร เป็นผู้แทนบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้ Mil-Doc version 2, G-Chat, My RTARF และ RTARF Mail
  2. การประชุมกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน
  3. ผบช.กร.ทหาร กำกับดูแลและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ เพื่อให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  4. การจัดการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ จนท.ผู้ปฏิบัติงานภายใน กร.ทหาร
  5. จัดทำข้อมูลการจัดวาง Flow Chart ตามอัตราประกอบกับการกำหนดเส้นทางการใช้ Mil-doc v2 จากภายในกองแต่ละกองจนถึง ผบช. ตามลำดับชั้น
  6. การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อเรียนรู้เชิงลงมือปฏิบัติจริง และนำมาทดลองใช้งาน ปรับปรุงแก้ไข


     ตามแนวทางการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในห้วง ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลต่อความพร้อมด้านการขับเคลื่อนกำลังพลของ กร ทหาร ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความพร้อมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน บก.ทท. สู่ความเป็น Digital Headquater ในปี 2565 ตามนโยบาย ผบ.ทสส. จก.กร ทหาร ได้อนุมัติให้วันที่ 9 ก.ค.63 เป็นวันเปิดตัวที่กำลังพลทุกนายของ กร.ทหาร ต้องร่วมกันพัฒนา ใส่ใจ และเริ่มใช้งาน Mil-Doc version 2, G-Chat, My RTARF และ RTARF Mail อย่างเต็มรูปแบบ