เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 กุมภาพันธ์ 2563 กรมกิจการพลเรือนทหาร นำมวลชนกองทัพไทยที่เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์มวลชนกองทัพไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพื้นที่ภาคตะวันตก เข้มเยี่ยมชมกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้

- เวลา 0930 เยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์ ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ความทุกข์ยากของเชลยศึกและผู้ถูกกักกัน ในการก่อสร้างทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ไทย-พม่า รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของทหารในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และพร้อมให้การสนับสนุนกองทัพ

- เวลา 1030 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ห้องแสดงผลิตภัณฑ์พืช และสัตว์ป่าหายาก รวมทั้งร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟป่า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวทางการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่าไม้ พร้อมนำแนวทางดังกล่าวไปขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

- เวลา 1400 รับฟังบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย รวมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนของหน่วย เกิดความศรัทธากองทัพ และเกิดแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมกับกองทัพเพื่อช่วยเหลือประชาชน  

- เวลา 1420 รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ชมทัศนียภาพของเขื่อน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และเกิดจิตสำนึกในการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า